Historie

De realisatie van de tijdelijke woonwijk verloopt in een aantal stappen. De verwachting is dat in de tweede helft van 2017 een aanvang kan worden gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein.

Stap 1: 14 april 2016 - Indienen principeverzoek bij de gemeente Veldhoven

Wooninc. heeft op 14 april 2016 bij de gemeente Veldhoven een principe-verzoek voor tijdelijke huisvesting aan de locatie ‘Djept ingediend. In dit principe-verzoek wordt de gemeente verzocht tot het verlenen van planologische medewerking om te komen tot de realisatie en exploitatie van 140 tijdelijke wooneenheden op de genoemde locatie. Het gaat hierbij om verschillende woningtypen die Wooninc., Woonstichting thuis en Woonbedrijf leveren.

Stap 2: 9 mei 2016 - Informatiebijeenkomst

De gemeente Veldhoven en de woningcorporaties Wooninc.,‘thuis en Woonbedrijf hebben op 9 mei jl. een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de Djept gehouden. Tijdens de bijeenkomst zijn de plannen toegelicht en vragen beantwoord.

Stap 3: 10 mei 2016 - Besluit gemeenteraad Veldhoven

De gemeenteraad heeft op 10 mei 2016 besloten het aantal locaties voor het huisvesten van urgente woningzoekers uit te breiden van 2 naar tenminste 4, en het plaatsen van minder woonunits per locaties. Djept is één van de locaties.

Stap 4: 5 juli 2016 – Besluit College B & W

Het College van B & W wijst naast de Djept nog 4 andere locaties aan voor het tijdelijk huisvesten van urgente woningzoekenden, waaronder statushouders. Wooninc. beoogt op deze locatie 20 – 35 tijdelijke woningen van het type H-ONE plaatsen. 

De woningcorporaties ‘thuis en Woonbedrijf beraden zich over hun bijdrage en beslissen in een later stadium om hun tijdelijke woningen op andere locaties te plaatsen. Wooninc. gaat met de gemeente in overleg over de nieuwe invulling van het project; mede gevoed door diverse bijeenkomsten met het Buurtplatform Djept.

Stap 5: 14 maart 2017 – Uiteindelijk project

Er is een definitief plan voor het huisvestingproject Djept. Er komen 20 H-ONE woningen op het terrein.

Stap 6: 29 mei 2017 – Informatiebijeenkomst

Wooninc. en de gemeente Veldhoven houden een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het huisvestingsproject. Het voorlopige plan wordt op hoofdlijnen plenair toegelicht en omwonenden kunnen bij verschillende stands onderwerpen zoals toewijzingsprocedure in detail bespreken.